tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glagolski oblici

Glagolski prilog prošli

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je glagolski prilog prošli

Glagolski prilog prošli je prost, neličan glagolski oblik koji kazuje da se njime iskazana radnja vrši pre radnje u predikatu. U rečenici najčešće označava prilošku odredbu za vreme.

Primer:

Došavši. iz škole, baci knjige na kauč. Osim toga glagolski prilog prošli može označiti način i uzrok vršenja radnje u predikatu.

Primer za način:

Ne okrenuvši se, uđe u auto.

Primer za uzrok

Pobegavši sa časa, zaradio je neopravdani izostanak.

Glagolski prilog prošli se gradi od svršenih glagola, ređe od nesvršenih - tako što se na infinitivnu osnovu glagola koji se završavaju na ti doda nastavak vši. ili v, kod glagola na ći između osnove i nastavka umeće se jedno A

Primer:

Og glagola ispeći infinitivna osnova glasi ispek + a + vši = ispekavši.

Napomena:

Valja znati da i u našem jeziku ima glagola sa nepravilnim građenjem glagolskog priloga prošlog.

Primer:

Infinitivnna osnova glagola doći glasi dođ. Kad bismo se držali pravila, bilo bi: dođ + a + vši = dođavši što je nepravilno. Zato ovde umesto đ imamo š zbog analogije sa radnim glagolskim pridevom: doš-ao, doš-la, doš-li, doš-le.

Zato je jedio ispravno: došavši.

Pažnja

Glagolski prilog prošli od pomoćnog glagola BITI - glasi bivši i može se upotrebiti kao pravi pridev i tad se menja po padežima kao sve imenske reči.

Primeri:

Opet joj se javio bivši dečko. Sreo sam bivšeg profesora srpskog jezika.

Još nešto glagolski prilog prošli kao neličan glagolski oblik ne može biti u funkciji predikata već samo priloške odredbe: za vreme, način i uzrok.

Glagolski prilog prošli zove se glagolski jer je od glagola, prilog jer je u funkciji priloške odredbe, i prošli jer su se, njime iskazane radnje, odigrale u prošlosti.

 

Prezent - ovde

 

Imperfekat

 

Aorist - ovde

 

Glagolski prilog sadašnji - ovde

 

 

CONTACT