tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glagolski oblici

Prezent

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je prezent

Prezent je prost, ličan glagolski oblik koji u osnovnom (indikativnom) značenju kazuje da se radnja vrši u trenutku govora o njoj:

Ja Vam sad ovo pišem.

Ovakav PREZENT zovemo pravi prezent. U ovoj službi prezenta mogu se upotrebiti jedino nesvršeni glagoli. Pravi prezent upotrebljava se i kad se izriču poznate naučne, umetničke i praksom utvrđene činjenice.

Primer:

Sava se uliva u Dunav; Rade govori nekoliko jezika; Milica svira na violini, itd.

Prezent se gradi tako što se na prezentsku osnovu dodaju nastavci:

za 1.lice jednine M, za

2. lice jd. Š, za

3. lice jd. NEMA

U množini

1. lice MO,

2. lice TE,

3. lice na okrjenu osnovu E, ili nastavak JU, ili U

Primer od glagola RADITI:

Jednina:

1. radi-M,

2. radi-Š,

3. radi - nema

U množini:

1. radi-MO,

2. radi-TE

3. rad-E

Vrste PREZENTA

Osim osnovnog značenja PREZENT ima više relativnih značenja: Pripovedački prezent je oblik prezenta kojim su izrečene radnje, stanja i zbivanja u prošlosti.

Primer:

Pre neki dan idem ulicom i sretnem Milana.

Ovde nas priloška odredba za vreme pre neki dan jasno navodi na zaključak da su te radnje idem i sretnem dogodile u prošlosti, mada su iskazane oblikom prezenta.

Kvalifikativni (opisni) prezent

označava radnje, satanja i zbivanja što se ponavljaju.

Primer:

Posle zime dolazi proleće. itd.

Futurski prezent

je oblik prezenta koji kazuje da će se radnja dogoditi posle govora o njoj, tj u budućnosti.

Primer:

Sutra sigurno dolazim kod tebe. Priloška odredba za vreme sutra jasno kazuje da će radnja dolazim iskazana oblikom prezenta biti realizovana u budućnosti. Zašto onda nismo upotrebili buduće vreme - Sutra ću sigurno doći kod tebe. Zato što je još sigurnije kad kažemo: dolazim, pa nam sagovornik više veruje.

Gnomski prezent

To je prezent u poslovicama, a može biti pravog i relativnog značenja.

Pravo značenje

I crna krava ima belo mleko.

Relativno značenje

Ko se ovcom učini, kurjaci ga pojedu Zašto je ovaj drugi primer za relativno značenje? Zato što treba da se ispune neki uslovi da bi se sledeća radnja realizova, Uslov je da se neko ovcom učinii pa će kurjaci da ga pojedu.

Modalni prezent

U prevodu to je prezent čije radnje se mogu, a ne moraju izvršiti, to je, ustvari, stav govornog lica.

Primer:

Svesku ti ne dam.

Prezent sa veznikom DA

Upotrebljava se sa značenjem futura prvog.

Primer:

Kad ćeš opet da dođeš?

Prezentska osnova

Prezentska osnova se gradi tako što se od prvog lica množine prezenta - odbije nasatavam MO Od glagola RADITI prvo lice množine PREZENTA glasi RADIMO, odbijemo nastavak MO - prezentska osnova je: RADI

 

 

CONTACT