tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika

Aorist

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je aorist

Aorist (pređašnje svršeno vreme) je prost, ličan glagolski oblik koji u svom pravom (indikativnom) značenju kazuje da su radnje, stanja i zbivanja izvršeni trenutak pre govora o njima: Sad sedoh i napisah ovo. Aorist se po pravilu gradi od svršenih glagola. To su glagoli čija radnja traje samo trenutak: sesti, skočiti, poljubiti itd. Međutim, moguće je AORIST napraviti i od nesvršenih glagola, ali tad već može doći do zabune zbog toga što 1.lice jednine, praktično ima oblik imperfekta koji se gradi isključivo od nesvršenih glagola: sedeti, skakati, ljubiti, čitati. Tad je spas u prilogu DOSAD. Dosad čitah knjigu.(svršeno vreme) Ali, u 3. licu jednine - imamo nov problem jer, recimo, od glagola čitati imamo isti oblik čita u aoristu i prezentu, pa smo prinuđeni da pratimo kontekst, i da odluku, da li je rečenica: On čita u AORISTU ili PREZENTU - donesemo na osvu toga. To naročito zbunjuje decu u osnovnoj školi, a o strancima koji uče naš jezik da i ne govorimo. Kako se rešava ovaj problem? - Upotrebom priloda SAD i DOSAD.Primeri: Sad Marko čita knjigu. (prezent). Dosad Marko čita knigu. (aorist). Nešto je bolja situacija kad slušamo govor, jer ima razlike u akcentu oblika ČITA - u prezentu je vokal A dug, a u aoristu kratak.

Kako se gradi aorist

Aorist se garadi tako što se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci: 1. lice jd. - OH ili H, 2. i 3. lice jd - nema nastavka. U množini nastavak za 1. lice mn. - OSMO ili SMO, za 2. lice mn. - OSTE ili STE i za 3. lice mn. OŠE ili ŠE. Osim osnovnog značenja aorist ima i relativna značenja:

Pripovedački aorist

Označava da su se radnje, stanja i zbivanja izvršila u jednom trenutku u prošlosti koje je van trenutka govorenja o tome. Ovo se prepoznaje po priloškim odredbama za vreme: tada, onda, juče i sl. Primer: Onda Marko uze tešku topuzinu, pa je baci u debelo more.

Modalni aorist

Označava stav govornog lica prema još neizvršenoj radnji: Primer: Bežimo nastradasmo. Dajte im vode, umreše od žeđi.

Gnomski (poslovični) aorist

To je oblik aorista koji se upotrebljava u poslovicama: Primeri: Dva loša ubiše Miloša. Bez muke se pjesma ne ispoja, bez muke se sablja ne iskova. Iako je rečeno da je AORIST moguć od glagola oba vida (svrešenog i nesvršenog) vrlo se malo i u pripovedanju upotrebljava od nesvršenih glagola, a pogotovo u razgovornom jeziku, dok ga u naučnom i stručnom jeziku - nema.

 

Glagolski oblici

 

Prezent

 

Imperfekat

 

 

Contact