tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glagolski oblici

Pluskvamperfekat

Davno prošlo vreme

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je pluskvamperfekat

Pluskvamperfekat (davno prošlo vreme) je složen, ličan glagolski oblik koji kazuje da su se radnje, stanja i zbivanja izvršila u prošlosti pre neke prošle radnje:

Ljudi su bili sedeli na klupi kad je Marko došao.

Pluskvamperfekat se gradi od perfekta, ili imperfekta pomoćnog glagola BITI i radnog, odnosno, trpnog glagoskog prideva glagola koji se menja. To je, dakle, složen glagolski oblik.

Relativno vreme

Po svom sintaksičnom karakteru pluskvamperfekat je uvek relativno vreme. Vršena radnja u prošlosti određuje se posredno prema vremenu govorenja o njoj.

Primeri:

Kad je čovek stigao u Carigrad, Ćamila su več bili uputili Latif efendiji.

Posle buna i ratova bejahu naišli nered, oskudica, glad i svakojake bolesti.

U glagolima koji označavaju stanje manje je vidljivo vršenje radnje ili zbivanja, a više samo stanje.

Primeri:

Ta visoka djevojka bejaše sasvim izgubljena. Govor joj se bio oduzeo.

Kad smo stigli, on je već bio pijan.

Pluskvamperfekat se vrlo retko upotrebljava u svakodnevnom govoru kad se gradi od perfekta pomoćnog glagola BITI, a skoro nikako se ne koristi u impefektu pomoćnog glagola BITI. Zamislite da danas neko kaže:

Oni bejahu večerali kad smo mi došli.

Moguće je da još neko kaže:

Oni su bili večerali kad smo mi došli.

Zato se umesto ovog glagolskog oblika češće koristi perfekat.

Dakle, imperfekat i pluskvamperfekat su ARHAIČNI glagolski oblici na putu da potpuno nestanu u savremenom književnom jeziku.

 

Perfekat - ovde

 

Prezent - ovde

 

Imperfekat - ovde

 

 

CONTACT