tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glagolski oblici

Futur drugi

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je futur II

Futur dva (futur egzaktni) je složen, ličan glagolski oblik koji kazuje pretpostavku govornog lica da će se radnja izvršiti u budućnosti pre neke druge buduće radnje ili istovremeno sa njom. Gradi se tako što se na prezent pomoćnog glagola BITI doda radni ili trpni glagolski pridev glagola koji se menja.

Primeri:

Ako budemo stigli na vreme, kupićemo ulaznicu za taj koncert. Ako budemo naučili, položićemo ispit. Iz ovih primera se vidi da je futur II, ustvari, način (modus) i da označava USLOV za vršenje neke druge radnje, koja, uprkos tome ne mora biti realizovana. Dakle, možemo mi STIĆI na vreme, ali to nam ne garantuje da ćemo kupiti ulaznicu.

Relativni futur II

Osim već navedenog osnovnog modalnog značenja futura II ima i elementa vremenskog značenja na šta u rečenici na to upućuju veznici: kad, čim, dok.

Primeri:

Dok budemo ručali, razgovaraćemo o utakmici. Ovo u "prevodu" znači: Za vreme ručanja razgovaraćemo o utakmici. Sad se jasno vidi vreme kad ćemo razgovarati.

Čisto vremensko začenje

Ovo relativno značenje futur II imamo u obliku PASIVA u pripovedanju za označavanje radnji u prošlosti.

Primeri:

Tada Jakov bude pozvan u Beograd. Onda Meša bude primljen za stalnog člana našeg kluba.

 

Futur prvi

 

Radni glagolski pridev

 

Prezent

 

Perfekat

 

Mapa sajta

 

 

CONTACT