tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glagolski oblici

Futur prvi

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je futur I

Futur prvi je složen, ličan glagolski oblik koji u pravom (indikativnom) značenu kazuje da će se radnje, stanja i zbivanja realizovati u budućnosti, posle tenutka govora o njima. Gradi se od naglašenih i nenaglašenih oblika prezenta pomoćnog glagola HTETI i infinitiva glagola koji se menja. Doduše, moguće je napraviti i tzv. prost futur prvi dodavanjem enklitičkih oblika prezenta pomoćnog glagola HTETI na infinitivnu osnovu, ali samo od glagola koji se završavaju na ti.

Primer:

Ja HOĆU raditi, ili ja ĆU raditi (složen futur I). Ali kad kažemo: radiću (infinitivna osnova RADI + enklitički oblik prezenta pomoćnog glagola hteti - ĆU imamo prost futur I.

Međutim, od glagola na ći moguć je isključivo složen futur I. Tako od glagola peći futur I glasi:

peći ću itd. U ovom slučaju treba napomenuti da se enklitički oblici prezenta pomoćnog glagola HTETI (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) po pravilu pišu odvojeno od infinitiva. Naime, neprevilno je reći: peću, pećeš, peće, pećemo, pećete, peće - što se čuje u narodnom govoru. Isprvno je peći ću, peći ćeš, peći će; peći ćemo, peći ćete, peći će

Relativni futur I

Pripovedački futur I

To je vrsta futur I koji kazuje buduće radnje u odnosu na neki trenutek u prošlodti.

Primer:

"Kud se to deva rod sa naše jabuke?. Na to će reći najstariji sin:

Ja ću noćas čuvati jabuku."

Glagolskim oblikom će reći (buduće vreme) možemo zemeniti perfektom (je rekao), ili aoristom (reče).

Modalni futur I

označava stav govornog lica prema nerealizovanoj radnji, to može biti a) želja ili zapovest: Deco, izići ćete napolje, ali pre toga ćete zatvoriti prozore. - b)namera: Ostavi ga, popićemo još jedno pivo na njegov račun. - v) mogućnost, uslov, pogodba: Iako će se namučiti, pobediće. Ako ćeš naučiti, popravićeš ocenu.

Gnomski (poslovični) futut I

Podmuklo pseto najprije će ujesti. Ko prst da i ruku će dati.

 

Perfekat

 

Prezent

 

 

CONTACT