tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika

Glagolski oblici

Autor: Petar Jokić, nastavnik

U našem jeziku ima 14 glagolskih oblika; 9 prostih i 5 složenih; 9 ličnih i 5 neličnih; svi složeni glagolski oblici istovremeno su i lični; nelični gl. oblici su: infinitiv, dva priloga (gl. prilog prošli i gl. prilog sadašnji) i dva prideva (gl. pridev radni i gl. pridev trpni)

Prosti glagolski oblici

Prosti glagolski oblici su:

1. infinitiv (osnovni gl.oblik),

2. prezent (sadašnje vreme),

3. aorist (pređašnje svršeno vreme),

4. imperfekat (pređašnje nesvršeno vreme),

5. imperativ (zapvedni nalin),

6. glagolski radni pridev,

7. glagolski trpni pridev,

8. glagolski prilog sadašnji

9. i glagolski prilog prošli.

Složeni glagoslki oblici

Složeni glagolski oblici se tako zovu jer su sastavljeni od dva ili tri glagolska oblika. To su:

1. perfekat (prošlo vreme),

2. pluskvamperfekat (davno prošlo vreme),

3. futur I (buduće vreme),

4.futurr II (predbuduće vreme),

5. i potencijal (mogući način).

Lični glagolski oblici

Lični glagolski oblici se tako zovu jer se menjaju po LICIMA u jednini i množini. Valja upamtiti da samo glagol u ličnom glagolskom obliku može biti PREDIKAT u rečenici. Evo svih ličnih glagolskih oblika:

1. prezent (sadašnje vreme),

2. aorist (pređašnje svršeno vreme),

3. imperfekat (pređašnje nesvršeno vreme),

4. imperativ (zapvedni način),

5. perfekat (prošlo vreme),

6. pluskvamperfekat (davno prošlo vreme),

7. futur I (buduće vreme),

8. futurr II (predbuduće vreme),

9. i potencijal (mogući način).

Nelični glagolski oblici

Nelični glagolski oblici se tako zovu, jer se ne menjaju po licima, i zato ne mogu biti PREDIKAT u rečenici. Evo svih neličnih glagolskih oblika:

1. infinitiv (osnovni gl.oblik),

2. glagolski prilog sadašnji,

3. glagolski prilog prošli,

4. radni glagolski pridev,

5. i glagolski pridev trpni.

Glagolski pridevi

Glagolski pridevi RADNI i TRPNI su prosti nelični glagolski oblici koji služe za gradnju SLOŽENIH glagolskih oblika. Glagolski pridev RADNI se koristi za AKTIVNO stanje (kad su subjekti aktivni Marko je kupio svesku.) Dok glagolski pridev TRPNI označava da je subjekat neaktivan, odnosno, da trpi radnju - Sveska je kupljena

Glagolski prilozi

Glagolski prilozi SADAŠNI i PROŠLI su prosti nelični glagolski oblici koji u rečenici, uglavnom, imaju funkciju PRILOŠKE ODREDBE ZA VREME (Došavši iz škole, baci knjige na krevet.) ili PRILOŠKE ODREDBE ZA NAČIN (Odgovarao je mucajuči).

Primer

Glagol SEDETI u svim glagolskim obloicima 1.lice jednine i množine

1. infinitiv: sedeti

2. prezen sedim - sedimo

3. aorist (/) - nema jer je aorist pređašnje svršeno vreme;

4. imperfekat seđah - seđasmo

5. perfekat sedeo sam - sedeli smo

6. pluskvamperfekat bejah sedeo - bejasmo sedeli

7. futur I sedeću (ja ću sedeti) - sedećemo (Mi ćemo sedeti)

8. futur II budem sedeo - budemo sedeli

9. imperativ 1. lice jd. - nema - množona - sedimo

10. potencijal sedeo bih - sedeli bismo

11. radni glagolski pridev muški rod sedeo - sedeli

12. glagolski pridev trpni gradi se samo od prelaznih glagola, pa od galagola SEDETI nije moguć.

13. glagolski prilog SADAŠNJI sedeći (Ne razlikuje jedninu i množinu jer je neličan)

14. glagolski priloog PROŠLI sedevši. (Ne razlikuje jedninu i množinu jer je neličan)

Šta je infinitiv

Infinitiv je prost neličan glagolski oblik koji NE KAZUJE ni ko vrši radnju, stanje i zbivanje, niti VREME kad se to vrši, nego samo IMENUJE radnju, stanje i zbivanje. Sam infinitiv ne može biti PREDIKAT u rečenici. Infinitiv i infinitivna osnova služe za građenje SLOŽENIH glagolskih oblika. Svi glagoli u našem jeziku u INFINITIVU se završavaju na ti i ći

Napomena:

Glagol SESTI je svršenog vida i u prezentu glasi: sednem, sednemo - aorist: sedoh, sedosmo - futur I: sešću, (ja ću sesti) - sešćemo (mi ćemo sesti) - perfekat: seo sam, seli smo, itd...

Pomoćni glagoli

 

Pomoćni glagoli

 

 

CONTACT