tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Kontrolni zadatak iz srpskog jezika za sedmi razred

Autor: Petar Jokić

Šifra - - - - 29.11.2010. Grupa A

Red. br.

Zadaci

Poeni

1.

Vredni Nikola, moj drug, najbolji je đak.

U navedenoj rečeici ODREDI funkciju (službu) sledećih reči i sintagmi:

Vredni Nikola SUBJEKAT

moj drug apozicija

najbolji je predikat

Vredni (u odnosu na Nikola) atribut

Za svaki tačan odgovor 0,5 poena (2)

2.

U gore navedenoj rečenici subjekat je:

A) gramatički

B) logički

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora!

Tačan odgovor A

1
3.

U gore navedenoj rečenici predikat je:

A) glagolski

B) imenski

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora!

Tačan odgovor je pod B

1
4.

Odredi vrstu reči u prethodnoj rečenici:

vredni pridev

Nikola imenica

moj prisvojna zamenica

drug imenica

najbolji pridev

je pomoćni glagol

đak imenica

Za svaki tačan odgovor 0,5 poena

5.

Milan peva pesmu.

U navedenoj rečenici precizno odredi funkciju (službu) podvučenih reči:

peva glagolski predikat

pesmu pravi objekat

Za svaki tačan odgovor 0,5 poena

6.

U zadatku broj 1 - u rečenici su dve sintagme. Prepiši ih u date redove!

1 vredni Nikola

2 moj drug

Za svaki tačan odgovor 0,5 poena

7.

U REČENICI : Muka mi je.

subjekat je mi

predikat Muka je

Ovakav subjekat zovemo logički

Ovakav predikat zovemo imenski

Ispiši odgovore u odgovarajuće redove!

Za svaki tačan odgovor 0,5 poena

8.

Napiši 2. lice jednine i množine imperfekta glagola:

tući tucijaše, tucijaste (tučaše, tučaste)

1 + 1
9.

Napiši 2. lice jednine i množine pluskvamperfekta glagola ljubiti se bio si se ljubio, (beše se ljubio), bili ste se ljubili, beste se ljubili

1 + 1
10.

A) Dečak se plaši vuka.

B) Dečak lovi vuka.

Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj je nepravi objekat Tačan odgovor je pod A

2
11.

U prethodnoj rečenici pod A objekat je u akuzativu, a u rečenici pod B objekat je u akuzativu

Dopuni rečenicu tačnim odgovorom!

2
12.

Imperfekat se gradi isključivo od …nesvršenih glagola.

(Dopuni rečenicu tačnim odgovorom!)

0,5

Kontrolni zadatak iz srpskog jezika za sedmi razred

Šifra - - - - 29.11.2010. Grupa B

Red. br.

Zadaci

Poeni

1.

Tetka Ljiljana, naša susetka, je dobra kuvarica. U navedenoj rečeici ODREDI funkciju (službu) sledećih reči i sintagmi:

>

Tetka Ljiljana subjekat

naša susetka apozicija

je dobra kuvarica predikat

Tetka (u odnosu na Ljiljana atribut

Za svaki tačan odgovor 0,5 poena

2.

U gore navedenoj rečenici subjekat je:

A) gramatički

B) logički

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora!

Tačan odgovor A

1
3.

U gore navedenoj rečenici predikat je:

A) glagolski

B) imenski

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora!

Tačan odgovor je pod B

1
4.

Odredi vrstu reči u prethodnoj rečenici:

tetka imenica

Ljiljana imenica

naša prisvojna zamenica

susetka imenica

dobra pridev

je pomoćni glagol

kuvarica imenica

Za svaki tačan odgovor 0,5 poena

5.

Marko ore njivu.

U navedenoj rečenici precizno odredi funkciju (službu) podvučenih reči:

>

ore glagolski predikat

njivu pravi objekat

Za svaki tačan odgovor 0,5 poena

6.

U zadatku broj 1 - u rečenici su upotrebljene dve sintagme. Prepiši ih u date redove!

1 tetka Ljiljana

2 naša susetka

Za svaki tačan odgovor 0,5 poena

7.

U rečenici:

Boli me glava.

subjekat je me

predikat je boli

Ovakav subjekta zovemo logički

Ovakav predikat zovemo glagolski

Ispiši odgovore u odgovarajuće redove!

Za svaki tačan odgovor 0,5 poena

8.

Napiši 2. lice jednine i množine imperfekta glagola: vući vucijaše, vucijaste

1 + 1
9.

Napiši 2. lice jednine i množine pluskvamperfekta glagola GOVORITI… bio si govorio, (beše govorio, bejaše govorio); biliste govorili (beste govorili, bejsaste govorili)

1 + 1
10.

A) Jovan tuče Marka.

B) Jovan se interesuje za Marka

Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj je nepravi objekat

Tačan odgovor je pod B

2
11.

U prethodnoj rečenici pod A objekat je u akuzativu, a u rečenici pod B objekat je u akuzativu

Dopuni rečenicu tačnim odgovorom!!

2
12.

Trpni glagolski pridev gradi se isključivo od prelaznih glagola.

(Dopuni rečenicu tačnim odgovorom!)

0,5

Napomena: Ako hoćeš da vidiš rešenja, pređi levim klikom "miša" preko zadataka!

Školsko takmičenje iz srpskog jezika za sedmi razred

 

Test iz pravopisa

 

Test iz gramatike za sedmi razred

 

Suprotne rečenice

 

Imeničke i pridevske zamenice

 

Ocene:

  • Od 0-4 poena - nedovoljan (1)
  • Od 5 – 10 - dovoljan (2)
  • Od 11 – 14 - dobar (3)
  • Od 15 – 17 - vrlo dobar (4)
  • Od 18 – 20 - odličan (5)

 

CONTACT