tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Pravopis

Pisanje imena vasionskih tela

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Imena vasionskih tela i sazvežđa pišu se velikim početnim slovom

Merkur, Jupiter, Orion, Severnjača, Andromeda, Mars itd.

Ako se ime sastoji od više reči, samo se PRVA piše velikim početnim s lovom

Halejeva kometa, Kumova slama, Velika kola, Mali medved, Južna kruna itd.

Imenice ZEMLJA, SUNCE, i MESEC pišu se velikim početnim slovom samo kad označavaju nebeska tela. U svim drugim slučajevima pišu se malim početnim slovom.

Primeri:

Poznato je da se Zemlja okreće oko Sunca, a da je Mesec njen prirodni satelit.

ALI:

Nigde ga nema kao da je u zemlju propao.

Ne mogu da gledam, pada mi sunce u oči.

Kad je pun mesec, narod veli, izlaze veštice i vampiri.

Dan je lep, sija sunce.

Naravno, ako se ove imenice nađu na početku rečenice, pišu se velikim početnim slovom, jer rečenica počinje velikim slovom, a završava se: tačkom (.), upitnikom (?) ili uzvičnikom (!).

Novosti u novom Pravopisu srpskog jezika:

  • 1. Pridev sveti sad se obavezno piše početnim velikim slovom: Sveti Sava, Sveti Jovan, Sveti Nikola itd.
  • 2. Imenica ulica ispred naziva uvek početnim velikim slovom: Ulica Masarikova, Ulica Branka Radičevića, ali Masarikova ulica.
  • 3. Sad se naizgled, sraskida, zauzvrat isključivo pišu sastavljeno.
  • 4. Mini-suknja je sad polusloženica sa crticom.
  • 5. Dubleti: Po novom pravopisu skraćenica za metar (m) može sa tačkom ili bez nje, uzvik ajoj, ili a-joj, imenica mnenje, kao jedna reč, ili mne-nje kao polusloženica, a crticom piše se hteo-ne hteo, a bez crtice: radio ne radio, itd.
  • 6. Nema više zareza, ima samo zapete!

 

Pisanje rečce NE uz glagole!

 

Pisanje suglasnika J

CONTACT