tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Pravopis

Suglasnik J

između vokala AI, (Srbija . kaiš) i IO (koJi - bio)

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Pravilo o pisanju suglasnika J između vokala AI, IO, odnosno, IA, OI vrlo je jednostavno: Ako je napred vokal O, a iza njega vokal I - suglasnik J se piše: KOjI. MOjI, TVOjI, DVOjICA, BOjICE, TROjICE, OBOjICE itd. Međutim, ako je voklal I ispred vokala O suglasnik J se ne piše: BIO, RADIO, ZATVORIO, URADIO itd. Izuzetak SRBIjOM, SRBIjO. Zašto? Zato što glas J stoji u osnovi reči SRBIJA (OIVIČITI) Ovde je reč o složenici (predlog O plus glagol IVIČITI= OIVIČITI). Kad je reč o pisanju suglasnika J između vokla AI, IA sve je suprotno:Ako je napred vokal A, a iza njega vokal I - suglasnik J se ne piše: KAIŠ, DAIRE, ČAIR, BAIR itd. Izuzetak je MAJICA,vojvoda KAjICA,. Ako je napred vokal I, a iza njega vokal A - suglasnik J se piše: ARMIjA, DŽAMIjA, ZMIjA, SRBIjA, TEPSIjA, KAJSIjA itd.

Istojijski, a ne istoriski

Pri građenju prisvojnih prideva nastavkom SKI, suglasnik J iza vokala I - obavezno se piše:

Pravilno

Nepravilno

istorijski

istoriski

hemijski

hemiski

serijski

seriski

bio

bijo

kaiš

kajiš

Srbijo

Srbio

Kajica

Kaica

dvojica

dvoica

kajsija

kajsia

radio

radijo

majica

maica

bojice

boice

istorija

istoria

pobijati

pobiati

tepsija

tepsia

koji

koi

zatvorio

zatvorijo

oivičiti

ojivičiti

razbijati

razbiati

Novosti u novom Pravopisu srpskog jezika:

  • 1. Pridev sveti sad se obavezno piše početnim velikim slovom: Sveti Sava, Sveti Jovan, Sveti Nikola itd.
  • 2. Imenica ulica ispred naziva uvek početnim velikim slovom: Ulica Masarikova, Ulica Branka Radičevića, ali Masarikova ulica.
  • 3. Sad se naizgled, sraskida, zauzvrat isključivo pišu sastavljeno.
  • 4. Mini-suknja je sad polusloženica sa crticom.
  • 5. Dubleti: Po novom pravopisu skraćenica za metar (m) može sa tačkom ili bez nje, uzvik ajoj, ili a-joj, imenica mnenje, kao jedna reč, ili mne-nje kao polusloženica, a crticom piše se hteo-ne hteo, a bez crtice: radio ne radio, itd.
  • 6. Nema više zareza, ima samo zapete!

 

CONTACT