tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Pripreme za čas

Priprema za uvodni čas srpskog jezika u VI razredu

Autor: Petar Jokić

Škola:● Osnovna škola "Vuk Karadžić" - Šabac
Nastavni predmet: ● Srpski jezik
Razred:● šesti
Datum realizacije:
Nastavnik:● Petar Jokić

● PODACI O ČASU BR. 1 Čas broj 2 - ovde

Nastavna tema:● Hvala suncu, zemlji, travi
Nastavna jedinica:● Jezička kultura: Izazovi pred nama
Tip časa: ● Uvodni čas
Cilj časa:● Upoznavanje učenika sa planiranim aktivnostima, priborom i lektirom
Obrazovni zadaci:● Upoznavanje učenika sa godišnjim planom rada, udžbenicima, priručnicima i lektirom ● Obaveštavanje učenika o potrebnom materijalu i priboru za rad
Funkcionalni zadaci: ● Upoznavanje sa planom rada● Uočavanje glavnih obeležja programa za šesti razred ● Upoznavanje sa udžbeničkim kompletom ● Uviđanje sadržine udžbenika i načina organizacije gradiva
Vaspitni zadaci:● Motivisanje učenika za aktivno učešće u planiranim aktivnostima u šestom razredu ● Negovanje ljubavi prema srpskom jeziku ● Motivisanje učenika na čitanje književnih dela
Ključni pojmovi:● Plan i program; aktivnosti; udžbenici; lektira; pribor za rad
Obrazovni standardi:● CJ.1.3.21. razume važnost književnog jezika za život zajednice i za lični razvoj*
Oblici rada:● Frontalni, indidivualni
Nastavne metode:● Monološka, dijaloška, demonstrativna
Nastavna sredstva: ●Verbalna; prezentacija, Čitanka, Zvučna čitanka, Gramatika, Radna sveska uz čitanku, Radna sveska uz gramatiku, Znam za više
Mesto izvođenja nastave:● Kabinet za srpski jezik, ili učionica gde nema kabinetske nastave
Korelacija:● Svi predmeti

● TOK ČASA

Uvodni deo časa: (8 minuta)● Pozdravljam učenike i želim im srećan početak školske godine. Upoznajemo se sa novim učenicima, ako ima takvih. ● Stvaram prijatnu atmosferu na času i motivišem učenike da u novu školsku godinu krenu radno.
Glavni deo časa: (30 minuta) ● Pomoću udžbenika dočaravam tačno na šta se neko objašnjenje odnosi. ● Učenike upoznajem sa godišnjim planom rada uz komentarisanje pojedinih sadržaja. ● Zajedno prelistavamo udžbenički komplet i upoznajemo se sa strukturom knjiga. ● Učenici su na kraju prethodne školske godine dobili spisak lektire, pa ćemo porazgovarati o tome da li su nešto od knjiga pročitali i, ako je potrebno, upoznaću učenike ponovo sa obaveznim knjigama za ovu školsku godinu. Učenicima dajem i okvirni raspored kada da bi znali koja se lektira obrađuje. ● Napominjem učenicima da ćemo, ukoliko se ne dogovorimo o izmenama, raditi prema mesečnom planu i programu, pa bi trebalo da se njime rukovode prilikom pripreme za časove i nošenje knjiga, kao što je bilo i petom razredu. ● Potom upoznajem učenike sa potrebnim materijalom i priborom za rad.
Završni deo časa: (7 minuta) ● Podstičem učenike da slobodno pitaju ako imaju bilo kakvih nedoumica, a ja ću im rado odgovoriti na pitanja. Najvažnije je da učenici shvate da mogu uvek pitati i očekivati odgovor.● DOMAĆI ZADATAK: ● Sledećeg časa ćemo analizirati pesmu „Hvala suncu, zemlji, travi” Stevana Raičkovića (Čitanka, strana 168). Treba pročitati pesmu, analizirati je i obratiti pažnju na zadatke koji su dati posle pesme.

Stilske figure

 

Orlovi rano lete

 

 

CONTACT