tabanovic.comtabanovic.com

 

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Pripreme za čas

Priprema za drugi čas srpskog jezika u VI razredu

Autor: Petar Jokić

Škola:● Osnovna škola "Vuk Karadžić" - Šabac
Nastavni predmet:● Srpski jezik
Razred:● šesti
Datum realizacije:
Nastavnik:● Petar Jokić

● PODACI O ČASU BR. 2 Pismo majci - ovde

Nastavna tema: ● Hvala suncu, zemlji, travi
Nastavna jedinica:Književnost: Hvala suncu, zemlji, travi, Stevan Raičković
Tip časa: Obrada
Cilj časa:• Analiza autorske lirske pesme • Upoznavanje učenika sa pojmom ditiramb
Obrazovni zadaci:• Čitanje, doživljavanje i razumevanje stihova • Slobodno iznošenje utisaka i osećanja • Usvajanje novog pojma (ditiramb) • Aktivno učestvovanje u tumačenju pesme • Upoznavanje učenika sa osnovnim podacima o piscu • Aktivno učestvovanje u jezičkostilskoj analizi pesme
Funkcionalni zadaci:• Osposobljavanje učenika za čitanje, doživljavanje, razumevanje i tumačenje književnog dela • Razvijanje sposobnosti za uočavanje i tumačenje emocija, motiva i pesničkih slika u lirskoj pesmi • Usvajanje funkcionalnih pojmova i pojmova iz književne teorije
Vaspitni zadaci:• Postupno i sistematično osposobljavanje učenika za logičko shvatanje i kritičko procenjivanje književnog teksta • Jačanje čulnog, literarnog i jezičkog senzibiliteta učenika • Podsticanje učenika na čitanje književnih dela
Ključni pojmovi:Autorska lirska pesma, ditiramb, stih, strofa
Obrazovni standardi:• CJ.1.4.2. razlikuje tipove književnog stvaralaštva (usmena i autorska književnost) • CJ.1.4.3. razlikuje osnovne književne rodove: liriku, epiku i dramu• CJ.2.4.5. prepoznaje i razlikuje određene (tražene) stilske figure u književnoumetničkom tekstu (personifikacija, hiperbola, gradacija, metafora, kontrast)• CJ.3.4.4. pronalazi i imenuje stilske figure; određuje funkciju stilskih figura u tekstu
Oblici rada:Frontalni, indidivualni
Nastavne metode:Dijaloška, istraživačka, tekstualna
Nastavna sredstva:Verbalna, Čitanka (strana 168), Zvučna čitanka, nastavni materijal (pesma)
Mesto izvođenja nastave:Kabinet za srpski jezik, ili učionica gde nema kabinetske nastave
Korelacija:Muzička kultura

TOK ČASA

Uvodni deo časa: (7 minuta) ● Podstičem učenike na razgovor o važnosti prirode za čoveka i odnos čoveka prema njoj, uopšteno i nas kao pojedinaca.
Glavni deo časa: (28 minuta)● Pre zapisivanja naslova nastavne jedinice u školskim sveskama i na tabli podstičem učenike da kažu šta znaju o Stevanu Raičkoviću, a ja dopunjavam njihovo izlaganje podacima koje su izostavili:Hvala suncu, zemlji, travi / Stevan Raičković (1928–2007) ● Organizujem slušanje pesme (Zvučna čitanka), a onda učenici uobličavaju i izražavaju svoje utiske i osećanja povodom pročitane pesme. ● Za početak uočite motive iz stihova i pesničke slike u pesmi.● Porazgovarajmo o tome kako je priroda predstavljena u pesmi i kakav stav ispoljava lirski subjekt. Kažite ko je lirski subjekt.● Protumačite motiv sunca, zemlje i trave i uočite njihovo simbolično značenje. ● Uvidite na koji način se preko slika iz prirode slavi radost i lepota življenja.● Ovo je idealna prilika da se upoznate sa pojmom ditiramba. Sećate li se pesme „Ala je lep ovaj svet” Jovana Jovanovića? Čitam učenicima pesmu kako bi ih podsetio na njen sadržaj. Kako biste definisali ovaj pojam? (pesma u kojoj je opevana radost i lepota života i prirode)● Podsetite se šta je versifikacija i uradite versifikacijsku analizu pesme. (tri strofe, katreni, ukrštena rima)● Uočite i istaknite poruke pesme.
Završni deo časa: (10 minuta) ● Nekoliko učenika dobija zadatak da izražajno pročita pesmu. DOMAĆI ZADATAK:● Za sledeći čas treba prelistati i poneti sveske za peti razred, jer ćemo ponavljati gradivo iz književnosti. Uzmite čitanke za peti razred i podsetite se šta smo analizirali u petom razredu. Ko je u mogućnosti, može doneti čitanku za peti razred ili prepisati / odštampati delo koje mu se posebno dopalo.

 

Stilske figure

 

Orlovi rano lete

 

CONTACT