tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika

Sintagma

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je sintagma?

Sintagma je skup dve ili više reči objedinjenih istom funkcijom (službom) u rečenici: Topli sunčevi zraci probudiće uspavani svet šume. U prethodnoj rečenici upotrebljene su dve sintagme; prva - ( topli sunčevi zraci) ima funkciju subjekta, a druga - ( uspavani svet šume) u službi je pravog objekta. Svaka sintagma ima jedan glavni član i više zavisnih članova. KAKO utvrđujemo koji je glavni član sintagme? Tako što probamo da izostavimo neki član sintagme i uverimo se bez kojeg člana rečenica nema smisla. Na primer u prvoj sintagmi ako izostavimo imenicu ZRACI, rečenica bi glasila: Topli sunčevi probudiće uspavani svet šume. Odmah zapažamo da nije logično šta će probuditi uspavani svet šume. Međutim, ako izostavimo prva dva prideva (topli i sunčevi) i kažemo samo ZRACI će probuditi uspavani svet šume, rečenica ima smisla. Uostalom, vama je već poznato da su pridevi nesamostalne reči i da ne mogu bez imenice. Naravno, sve je mnogo jasnije kad se upotrebe i oni zajedno sa imenicom ZRACI; misao je potpunija. Zato mi i koristimo prideve da se preciznije izrazimo. Analiza druge sintagme pokazaće da je njen glavni član imenica SVET, a zavisni članovi su pridev USPAVANI i imenica u genitivu jednine ŠUME. Daljim raščlanjivanjem ustanovljavamo da funkcija zavisnih članova jeste da bliže, potpunije odrede glavni član, tj. imaju službu atributa.

VRSTE SINTAGMI:

Na osnovi toga koje je vrste reči glavni član - sintagme razvrstavamo na: IMENIČKE, PRIDEVSKE, PRILOŠKE I GLAGOLSKE.

Imeničke sintagme:

U uvodnom delu, kao što smo već videli, glavni članovi sintagmi bile su imenice: ZRACI i SVET, pa takve sintagme zovemo imeničke. U istu vrstu spadaju i sledeće sintagme: Beograd je glavni grad Srbije. Moj ujak je stolar. Dobio sam nov telefon. Prva rečenica: Beograd je glavni gard Srbije - traži dodatno objašnjenje. Naime, sintagma: glavni grad Srbije ima tri reči: pridev GLAVNI, imenice: GRAD i SRBIJE. Glavni član sintagme je imenica GRAD, a zavisni članovi su pridev GLAVNI i imenica u genitivu SRBIJE, koja se lako može "prevesti" u prisvojni pridev SRPSKI. Manje bi problema bilo da smo rekli: Beograd je glavni srpski grad. Međutim, moramo se snaći i u datom primeru, jer ne možemo ljudima naređivati kako da se izražavaju.

Pridevske sintagme:

Pridevi u rečenici imaju funkciju atributa i imenskog dela predikata. U pridevskim sintagmama zavisni član je najčešće neki prilog (veoma, jako, naročito, vrlo, jako, izuzetno itd.). Devojka je izuzetno lepa. Milan je veoma brz. Zavisni član pridevske sintagme može biti i imenica sa predlogom, zamenica, pa čak i cela imenička sintagma: Ivan je brz kao munja. Jovan je brži od munje. U navedenim primerima glavni član sintagme je pridev BRZ, a zavisni član imenica MUNJA sa poredbenom rečju KAO i predlogom OD.

Priloške sintagme:

Glavni član ove sintagme, naravno, jeste prilog, a zavisni članovi su takođe prilozi: Govorio je jedva čujno. On veoma zanimljivo priča. Međutim, zavisni član priloške sintagme može biti imenica, imenička zamenica ili imenička sintagma sa predlogom ili bez njega: Otplivao je daleko od obale . Ova priloška sintagma, kao što vidite ima za glavnu reč prilog DALEKO i zavisni član imenicu u genitivu jednine (OD) OBALE.

Glagolske sintagme:

Glagolska sintagma ima glavnu reč GLAGOL U INFINITIVU, GLAGOLSKOM PRILOGU SADAŠNJEM I GLAGOLSKOM PRIDEVU PROŠLOM. Dakle, glavna reč glagolske sintagme je glagol u neličnom glagolskom obliku. Zašto? Zato što bi glagol u ličnom glagolskom obliku bio u funkciji predikata, a ne njegova dopuna u vidu priloške odredbe. Evo, primera: Smeškao se gledajući moj crtež Izvadivši olovku, upisa mi peticu. Zavisni članovi ovih sintagmi su objekat ili priloška odredba dok je cela sintagma najčešće u funkciji priloške odredbe za način ili vreme.

Delovi sintagme:

Glavna reč (centar sintagme) jeste leksičko jezgro. Važna je što se za nju vezuju zavisni članovi, ali i zato što se prema njenoj vrsti određuje i vrsta (tip) sintagme: glavna reč IMENICA - imenička sintagma, PRIDEV -pridevska, PRILOG - priloška, GLAGOL - glagolska sintagma.

Zavisni članovi sintagme:

Zavisni članovi sintagme mogu se podeliti u dve grupe: a) jedni stoje ispred glavne reči i predstavljaju njene specifične odredbe (pridev za imenicu) - nova knjiga, (prilog za pridev) - veoma lepa. Drugi zavisni članovi obično se raspoređuju iza glavne reči sintagme i mogu imati funkciju odredbe ili dopune. Takvi zavisni članovi su najčešće imeničke reči (imenice, zamenice, pridevi i brojevi), ili sintagme u zavisnom padežu: Pogledaj primer: Marko je brži od mene. Zavisni član sintagme BRŽI OD MENE je lična zamenica JA u genitivu jednine, a stoji iza glavne reči BRŽI.

 

CONTACT