tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Pripreme za čas

Priprema za 106. čas srpskog jezika u osmom razredu

Autor: Petar Jokić

Škola: ● Osnovna škola "Vuk Karadžić" - Šabac
Nastavni predmet:● Srpski jezik
Razred:● osmi
Datum realizacije:
Nastavnik:● Petar Jokić

● PODACI O ČASU BR. 106 Čas broj 1 - ovde

Nastavna tema: ● Misliti na nekog, to je već ljubav
Nastavna jedinica:Književnost: Pismo majci, Sergej Jesenjin
Tip časa: Obrada
Cilj časa:• Analiza autorske lirske pesme
Obrazovni zadaci: • Čitanje, doživljavanje i razumevanje stihova • Slobodno iznošenje utisaka i osećanja • Usvajanje novog pojma (ditiramb) • Aktivno učestvovanje u tumačenju pesme • Upoznavanje učenika sa osnovnim podacima o piscu • Aktivno učestvovanje u jezičkostilskoj analizi pesme
Funkcionalni zadaci:• Osposobljavanje učenika za čitanje, doživljavanje, razumevanje i tumačenje književnog dela • Razvijanje sposobnosti za uočavanje i tumačenje emocija, motiva i pesničkih slika u lirskoj pesmi • Usvajanje funkcionalnih pojmova i pojmova iz književne teorije
Vaspitni zadaci:• Postupno i sistematično osposobljavanje učenika za logičko shvatanje i kritičko procenjivanje književnog teksta • Jačanje čulnog, literarnog i jezičkog senzibiliteta učenika • Podsticanje učenika na čitanje književnih dela
Ključni pojmovi: Autorska lirska pesma, stih, strofa, rima
Obrazovni standardi:• CJ.1.4.2. razlikuje tipove književnog stvaralaštva (usmena i autorska književnost)• CJ.1.4.3. razlikuje osnovne književne rodove: liriku, epiku i dramu • CJ.2.4.5. prepoznaje i razlikuje određene (tražene) stilske figure u književnoumetničkom tekstu (personifikacija, hiperbola, gradacija, metafora, kontrast) • CJ.3.4.3. razlikuje autora dela od lirskog subjekta i pripovedača u delu • CJ.3.4.4. pronalazi i imenuje stilske figure; određuje funkciju stilskih figura u tekstu • CJ.3.4.5. određuje i imenuje vrstu stiha i strofe • CJ.3.4.7. izražava svoj stav o konkretnom delu i argumentovano ga obrazlaže
Oblici rada:Frontalni, indidivualni
Nastavne metode:Dijaloška, istraživačka, tekstualna
Nastavna sredstva: Verbalna, Čitanka (strana 47), Zvučna čitanka, nastavni materijal (pesma)
Mesto izvođenja nastave:Kabinet za srpski jezik, ili učionica gde nema kabinetske nastave
Korelacija:Muzička kultura

TOK ČASA

Uvodni deo časa: (7 minuta) ● Podstičem učenike na razgovor o o majci.
Glavni deo časa: (28 minuta)● Pre zapisivanja naslova nastavne jedinice u školskim sveskama i na tabli podstičem učenike da kažu šta znaju o Sergeju Aleksandroviču Jesenjinu, a ja dopunjavam njihovo izlaganje podacima koje su izostavili: ● Pesma majci, Sergej Jesenjin (1895-1925) ● Organizujem slušanje pesme (Zvučna čitanka), a onda učenici uobličavaju i izražavaju svoje utiske i osećanja povodom pročitane pesme.● Da se podsetimo: MOTIV je najmanja tematska jedinica u književnom tekstu. GLAVNI MOTIV je vodeći motiv u književnom delu.● Koji je glavni motiv ove pesme? Zašto je Jesenjin lirskoj pesmi dao naslov "Pismo majci"? (Ispovest)● Čega se lirski subjekat seća? Kažite ko je lirski subjekt? Šta lirski subjekt oseća prema majci? ● Ispričajte u kojim trenucima se najčešće setimo majke? Zašto baš tad? Šta je Jesenjina podstaklo da piše majci? ● Koje uspomene u lirskom subjektu bude proleće i dom? ● Zašto majka "često izlazi do puta"? Kome se nada? Zbog čega brine? ● Protumačite majčina osećanja prema sinu na osnovi njenih postupaka nabrojanih u pesmi. ● Kako se zove strofa kojom je pesma ispevana? Proveri rimu koja povezuje strofu. Kako se zove takva rima? ● Izmerite dužinu stiha. Na šta vas podseća? ● Dve stilske figure dominiraju pesmom. Otkrijte koje. Koja je njihova funkcija u ovoj pesmi? ● Nije teško zapaziti da pesma zaista ima formu privatnog pisma gde se u uvodnom delu pita za zdravlje, a na kraju istče nada skorog viđenja.● Uočite i istaknite poruke pesme.
Završni deo časa: (10 minuta) ● Nekoliko učenika dobija zadatak da izražajno pročita pesmu● DOMAĆI ZADATAK: ● Za sledeći čas treba da napišete (u sveske za domaće zadatke) pismo majci ili osobi koju volite i poštujete.

 

Stilske figure

 

Orlovi rano lete

 

CONTACT