tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Решење теста из српског језика са матурског испита 18. јуна 2018. године

Упутство за оцењивање − Сваки задатак доноси највише 1 бод. − За одговор који се разликује од решења датог у овом упутству ученик добија 0 бодова. − Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством.

Бр.зад.РeшењеБодовање
1.

в) Ђаци нису разумели тему, па су реч испеци тумачили у дословном значењу.

Тачан одговор – 1 бод
2.

а) Сима Јагодић је тему Испеци, па реци у писменом задатку повезао са учењем граматике српског језика.

д) У једном од одговора на тему Познај самога себе каже се да човек може упознати самог себе кад стане пред огледало.

ђ) Према уверењу приповедача, професори су давали такве теме за писмене задатке како би се „слатко смејали”, а у ствари многи од њих ни сами не би могли смислено да одговоре.

Тачна три одговора и ниједан нетачан – 1 бод

Тачна два одговора и ниједан нетачан – 0,5 бодова

3.

в) инструментал једнине

Тачан одговор – 1 бод
4.

в) апозиција

Тачан одговор – 1 бод
5.

1. перфекат / перфект

2. треће / 3(.) (лице) / у трећем (лицу)

3. једнина / једнине

Тачна три одговора – 1 бод
6.

а) односна реченица

Тачан одговор – 1 бод
7.

непостојано а,

губљење сугласника / упрошћавање сугласнићких група.

Напомена:

Иако је редослед битан, признаје се и одговор обрнутог редоследа.

Тачна два одговора – 1 бод

Тачан један одговор – 0,5 бодова

8.

придевска (синтагма)

Тачан одговор –1 бод
9.

г) обрукати се

Тачан одговор – 1 бод
10.

б) граматика српског језика

Тачан одговор – 1 бод
11.

(Вук) стефановић караџић је на почетку првог српског устанка био писар код устаника, а потом је отишао у сремске карловце с намером да се упише у школу.

Напомене:

- Признаје се као тачан одговор и уколико је ученик заокружио или подвукао само прво слово тражене речи. - Уколико ученик подвуче прву реч у реченици она се не броји као тачан одговор (занемарује се).

Тачних пет одговора и ниједна нетачно подвучена реч – 1 бод

Тачна четири одговора и ниједна нетачно подвучена реч – 0,5 бодова

12.

a) Матица српска је основана у Пешти 1826. године.

г) У историји се често дешавало да се српска војска супротстави надмоћном непријатељу.

Тачна два одговора и ниједан нетачан – 1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан – 0,5 бодова

13.

г) Десанка Максимовић

Тачан одговор – 1 бод
14.

г) Девојка открива своја осећања према јунаку.

Тачан одговор - 1 бод
15.

а) За девојчицу је буре место на ком се машта и сањари.

Тачан одговор – 1 бод
16.

в) метафора

Тачан одговор – 1 бод
17.

Прихватљив је сваки одговор у коме се „ударац малим прстом” по кантару тумачи у пренесеном смислу – као Жикино произвољно „читање” и тумачење закона / незаконито кројење правде / нелегално интервенисање у решавању тужбе / коришћење закона за остваривање личних интереса / корупција. Одлука која се тако доноси треба да буде у Миладинову, али посредно и у Жикину корист. Кључно је да ученик препозна како је у таквом чину крајњи циљ задовољавање личних интереса, а не правде.

На пример:

– Миладин је очекивао да Жика ради мимо закона и утиче на правду тако што ће закон прилагодити његовим интересима и пресудити у његову корист, чак и ако није у складу са законом.

– Миладин је очекивао да Жика не поступи по закону, већ да незаконитим поступцима брани његове интересе, јер му је и сам дужан новац који још није вратио.

– Миладин је желео да Жика олакшавајуће и отежавајуће околности у наведеној тужби прилагоди тако да одлука буде у Миладинову корист, и мимо закона.

– Миладин је очекивао да Жика вара у тумачењу закона како би преко такве „намештене” правне одлуке задовољио интересе обојице.

Напомене:

– Ученик може да одговори и на неки други, сличан начин у оквирима могућих интерпретација које текст пружа, а у складу са решењем.

– Ученик може у одговору да употребљава речи приповедач/наратор/књижевни јунак/књижевни лик и сл.

– Ученик може да напише краће или дуже комуникативне реченице (може да напише и једну комуникативну реченицу са више предикатских реченица) и има слободу да уобличи композицију свог одговора (нпр. да наведе закључке о мотивима лика / могућим разлозима, које затим поткрепљује/образлаже цитирајући или парафразирајући текст).

Неприхватљив је одговор који је непотпун и / или не заснива се на тумачењу текста. (Кантар се тумачи у дословном смислу.)

На пример:

– Миладин је очекивао да Жика вара и не мери добро на кантару. (Одговор је непотпун јер ученик није објаснио у чему Жика треба некога да превари.)

– Миладин је тражио да му Жика врати новац који му је дуговао.

– Жика је тражио да му Миладин никада више не помене новац који му дугује. (Погрешно се тумачи наведени израз.)

– Миладин је дошао код Жике јер је имао неке спорне односе са Јосифом из Трбушнице. (Препричава се одломак и не тумачи се наведени израз.)

Тачан одговор – 1
18.

Тачан одговор: Ученик саставља разумљиве, граматички исправне реченице које се односе на наведено питање у 17. задатку.

Нетачан одговор: Ученик је направио једну или више граматичких грешака (морфолошких, синтаксичких) и/или ученик је написао неразумљиву реченицу. Ученик је написао само Не знам. Нисам сигуран и сл.

Ученик је написао реченицу која се не односи на захтев у 17. задатку; само је преписао/цитирао реченицу из текста или део текста – није сам саставио ниједну реченицу.

Напомена:

Уколико ученик није дао прихватљив одговор за 17. задатак и оцењен је са 0 бодова, 18. задатак се независно вреднује, у складу са решењем за 18. задатак.

Тачан одговор – 1 бод
19.

Тачан одговор: Ученик примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима (коришћење запете се не оцењује).

Нетачан одговор: Ученик је нарушио једно или више (основних) правописних правила: правилно користи ћирилицу; почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком; употребљава велико слово приликом писања личних имена; користи наводнике кад дословно цитира текст; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не.

Ученик је само прeписао/цитирао реченицу из текста или део текста – није сам саставио ниједну реченицу.

Напомена:

Уколико ученик није дао прихватљив одговор за 17. задатак и оцењен је са 0 бодова, 19. задатак се независно вреднује, у складу са решењем за 19. задатак.

Тачан одговор – 1 бод
20.

а) Песничка слика морског пејзажа обликована је у овој песми сливањем боја ноћи, шуме, месеца и мора.

г) Криком буљине и избијањем часовника дочарани су звуци у песничкој слици уснулог села.

Тачна два одговора и ниједан нетачан – 1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан – 0,5 бодова

 

Напомене:

1. У задацима у којима ученик није ништа записивао потребно је црвеном хемијском прецртати простор за рад и одговор, а затим прецртати и квадрат са десне стране задаткa. Исто урадити и уколико је ученик у задатку писао само графитном оловком или започео израду задатка.

2. Не признаје се прецртан и исправљен одговор.

3. Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.

4. Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се испитује писање скраћеница.

5. Признаје се у задацима отвореног типа одговор који је написан или малим или великим почетним словом.

6. Признаје се одговор написан штампаним или писаним словима.

7. Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од предвиђеног (нпр. реч или текст је заокружио, а требало је да их подвуче; слово је прецртао или штриклирао, а требало је да га заокружи).

8. На основу одлуке Радне групе за спровођење завршног испита у основном образовању и васпитању, од 21. маја 2018. године, признаје се и одговор написан латиницом, уколико је ученик тачно одговорио на задатак.

 

CONTACT