tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Povod za raspravu

Gramatika i pravopis srpskog jezika

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Kad je reč o aktuelnom pravopisu srpskog jezika, opredeli smo se za fonetski umesto, po mom mišljenju, ispravnijeg etimološkog. Naime, slepo se držimo principa: "Piši kao što govoriš, a čitaj kako je napisano". Izmislio ga je nemački filolog Johan Kristof Adelung i poznat je kao "Adelungov princip", a Vuk Karadžić ga preuzeo. Da je ovaj princip praktično neodrživ ima mnogo dokaza. Uzmimo na primer da se po važećem pravopisu piše: "Stojim pred kućom", a čita se: - "Stojim pretkućom", i da vas ne zamaram, možete se na niz drugih primera sami uveriti. Kad bismo se držali etimološkog pravopisa, stranci se ne bi čudili kako od imenica Srbi i Srbija ide prisvojni priedv SRPSKI, umesto srbski. Ovde dolazimo do druge zablude da se prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica na SKI i ŠKI pišu malim početnim slovom, a pridevi na OV i EV - velikim. Kad bi se svi prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica pisali početnim velikim slovom, stranci, koji uče naš jezik, ne bi se "ubijali" da u rečniku pronađu značenje prideva: niški, šabački, novosadski itd. odmah bi shvatili da ti pridevi potiču od vlastitih imenica, pa prevoda nema.

Pravopis je, naravno, pitanje dogovora i nije Bogom dan za sva vremena. Eto, recimo, kad sam ja studirao srpskohrvatski jezik, imenica Bog i pridev Sveti uz ime sveca, kao i nazivi adminastritivnih jedinica pisali su se početnim malim slovom (bog, sveti Sava, podrinjsko-kolubarski region). Danas je ispravno imenicu Bog i prideve od nje izvedene pisati početnim velikim slovom, kao i pridev Sveti uz ime sveca, ali i nazive administrativnih jedinica (Mačvanski okrug).

Možemo mi, Srbi, da se busamo u grudi da smo najpametniji, ali to na svetskoj pijaci ne pije vodu. Uzmite za primer "glupe" Engleze pišu Shakespeare, a čitaju Šekspir, a to ne smeta što će iole obrazovani ljudi na planeti za komunikaciju među sobom koristiti najnepravilniji jezik na svetu = ENGLESKI, jer nikome nije smešno rći na engleskom: Ja sa tobom ići u kafana. (I go with you to the tavern),

S druge strane, pogledajte najpopularniju društvenu mrežu Facebook 99% će vam napisati da je na Fejsbuku, iako po pravilu jednjačenja suglasnika bezvučno S mora da se upravlja prema zvučnom B i treba da pređe u najsrodnijeg zvučnog parnjaka, a to je Z. Dakle, večina se upravlja prema etimološkom, a ne prema fonetskom pravopisu.

Gubljenje padeža

Kad je reč o padežima u srpskom jeziku, svedoci smo da se peti padež (vokativ) u većine imenica ženskog roda izjedačava sa nominativom; Jelena, Jelena! Danka, Danka! Petrija, Petrija! itd. Izuzetak su imenice ženskog roda sa nastavkom CA: Marica, Marice!, Jelica, Jelice! A da se držimo pravila, terebalo bi ovo: Jelena, Jeleno! Danka, Danko! Petrija, Petrijo! itd.

Na kraju da zaključim. Možete me smatrati šovinistom, al' ne mogu prećutati činjenicu da od tri autora važećeg srpskog pravopisa samo jedan ima prezime na IĆ. Pravopis srpskoga jezika: – Mitar Pešikan, Jovan Jerković, Mato Pižurica. P.S. nastavak OVIĆ upućuje da je potomak od...(U ovom slučaju od Jerkovića).

 

Glagolski oblici

 

Prezent

 

Imperfekat

 

Mapa sajta

 

Contact