tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Rešenje testa glagolski oblici

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šifra - - - 8.april, 2011-04-0. grupa-B

Zadaci:

1.) Iz sledećeg odlomka izdvoj glagolske oblike i odredi im naziv: POP I ĐAK HODILI KROZ JEDNU VELIKU PLANINU, PA IH ONDJE UHVATI NOĆ. VIDEĆI ONI DA VEĆ NE MOGU TAJ DAN PRISPETI KUDA SU BILI NAUMILI, STANU GLEDATI TAMO-AMO KROZ PEĆINU ĐE BI PRENOĆILI..

 • 1. hodili - krnji perfekat 2.uhvati - aorist
 • 3.videći - gl. prilog sadašnji 4. ne mogu - prezent
 • 5. prispeti - infinitiv 6. su bili naumili - pluskvamperfekat
 • 7. stanu - prezent 8. gledati - infinitiv
 • 9. bi prenoćili - potencijal

Za osam i devet tačnih odgovora 1 bod

2.) Odredi glagole prema predmetu radnje (glagolskom rodu):
 • a) KRPITI - prelazan, b) ZANETI SE - povratni
 • c) SVITATI - prelazan. d) OŠTRITI - prelazan
 • e) DRHTATI - neprelazan f) POVUĆI SE - povratni

Za svih šest tačnih odgovora 1 bod

3.) Iz sledećeg odlomka izdvoj glagolske oblike i odredi im naziv: PEVAČI ŠTO SU IH BILI ISTERALI NA ČELO PUKA, UMUKOŠE. ZA LOVAČKIM PSIMA OFICIRA, KOJI SU JAHALI PRED PUKOM, DIMEĆI IZ LULA, BILO JE POTRČALO MNOŠTVO SELJAČKIH PASA, KOJI SU POSLE, IZGUBIVŠI TRAG ZA POVRATAK, LUTALI BESCILJNO.
 • 1. su bili isterali - pluskvamperfekat 2. umukoše - aorist
 • 3. su jahali - perfekat 4. dimeći - gl. prilog sadašnji
 • 5. bilo je potrčalo - pluskvamperfekat 6. su lutali - perfekat
 • 7. izgubivši - gl. prilog prošli

Za svih sedam tačnih odgovora 1 bod

4.) Kako glasi infinitivna , a kako prezentska osnova glagola:
 • 1. DIĆI - prezentska - DIŽE, infinitivna - DIG 2. PLESTI - prezentska - PLETE, infinitivna - PLET
 • 3. KANUTI - prezentska - KANE, infinitivna - KANU
 • 4. GRISTI - prezentska - GRIZE, infinitivna - GRIZ

Za svih osam tačnih odgovora 1 bod

5.) Iz sledećeg odlomka izdvoj glagolske oblike i odredi im naziv: PROĐI ME SE, ŽENO, BOG S TOBOM! ALI ONA SVE VIŠE NAVALJIVAŠE NA NJ. NAJPOSLE JOJ ČOVEK REČE: AKO TI JA KAŽEM, JA ĆU ODMAH UMRETI. ONA OPET JEDNAKO DA DRUKČIJE NE MOŽE NEGO DA JOJ KAŽE.
 • 1. prođi se - zapovedni način (imperativ) 2. navaljivaše - imperfekat
 • 3. reče - aorist 4. kažem - prezent
 • 5. ću umreti - futurI 6. ne može - prezent
 • 7. kaže - prezent

Kontrolni zadatak iz srpskog jezika (glagolski oblici)

Šifra - - - 8. april,2011-04-08. (grupa A)

Zadaci

1.) Iz navedenog odlomka izdvoj (ispiši) glagolske oblike i odredi im vrstu (naziv)! - TU TI JE OTAC! ČEKAJ DA MU KAŽEM! KAKO BEŠE TEK ZORA, I PUTNICI NEODLUČNO STAJAHU NA OBALI, TO I NEHOTICE SVI OBRATIŠE PAŽNJU OVOJ SCENI. SVET SE RASKLONI U DVA REDA, PUŠTAJUĆI NAPRED INVALIDA.
 • 1. je - prezent 2. čekaj - zapovedni način (imperativ)
 • 3. kažem - prezent 4. beše - imperfekat
 • 5. stajahu - imperfekat
 • 6. obratiše - aorist 7. se raskloni - aorist 8. puštajući - gl. prilog sadašnji

Za sedam i osam tačnih odgovora 1 bod

2.) Iz datog odlomka izdvoj (ispiši) glagolske oblike i odredi im naziv! - ĆUTI, REČE KAPETAN S UŽASOM NS LICU, PA PRITRČA BOGALJU.
 • - DA NISI TI, VOJNIČE, GAZDA-BLAGOJEV SIN?
 • JESAM, GOSPODIN-KAPETANE! – REČE VOJNIK, SASTAVLJAJUĆI NOGU I ŠTAKU I DOTAKNUVŠI SE PO VOJNIČKI KAPE.
 • 1. ćuti - zapovedni način (imperativ) 2. reče - aorist
 • 3. pritrča - aorist 4. nisi - prezent
 • 5. jesam - prezent 6. reče - aorist
 • 7. sastavljajući - gl. prilog sadašnji 8. dotaknuvši se - gl. prilog prošli

Za sedam i osam tačnih odgovora 1 bod

3.) Odredi prema predmetu radnje (glagolskom rodu) sledeće glagole:
 • a) POTRČATI - neprelazan b) LETETI - neprelazan
 • c) UMITI SE - povratni d) SPRIJATELJITI SE - uzajamno povratni
 • e) DATI - prelazni f) PISATI - prelazni

Svih šest tačnih odgovora 1 bod

4.) Prema trajanju glagolske radnje (glagolskom vidu) sledeći glagoli su:
 • a) ZGRABITI - svršeni b) LOMITI - nesvršeni
 • c) NOSITI - nesvršeni d) SLETETI - svršeni
 • e) GONITI - nesvršeni f) POKLONITI - svršeni

Svih šest tačnih odgovora 1 bod

5.) Povratne glagole: DOTERATI SE, MRZNUTI SE, MERKATI SE,  IZVEDRITI SE, KOŠKATI SE , TRESTI SE, ŠMINKATI SE, DOGOVORITI SE, VESELITI SE razvrstaj na:
 • a) prave povratne - doterati se, šminkati se
 • b) neprave povratne - mrznuti se, izvedriti se, tresti se, veseliti se, merkati se
 • c) uzajamnopovratne - koškati se, dogovoriti se

Za osam i devet tačnih odgovora 1 bod

 

Nazad na test

 

OCENE:

 • Za 0 i 1 bod – nedovoljan (1)
 • Za 2 boda – dovoljan (2)
 • Za 3 boda – dobar (3)
 • Za 4 boda – vrlo dobar (4)
 • Za 5 bodova – Odličan (5)
CONTACT